Բլոգ

Ընկերության փորձը շինարարության հսկողության ոլորտում

Ավելացրեց: ADMIN 16.04.2018

N

Ֆինանսավորում

Պայմանագրի անունը և հիմնական համառոտ նկարագիրը

Պատվիրատու

Ծառայության բնույթը

 1.  

Համաշխարային բանկ WB

Բաղրամյան-Նորակերտ ներտնտեսային ոռոգման ցանցի շինարարության տեխնիկական վերահսկողություն

Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն AFD

Վեդի պատվարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի «Ոռոգման համակարգի շինարարության  տեխնիկական վերահսկողություն»

Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն AFD

Վեդի պատվարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի «Ներտնտեսայային ոռոգման ցանցի վերակառուցման մանրամասն հեղինակային վերահսկողություն»

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

Համաշխարային բանկ WB

«Գեղարդալճի ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարության տեխնիկական վերահսկում»

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

Համաշխարային բանկ WB

«Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգի աջ ճյուղ խողովակաշարի  կառուցման շինարարության տեխնիկական վերահսկում»

«Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Շինարության տեխնիկական հսկողություն

 1.  

Համաշխարային բանկ WB

Քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարության տեխնիկական վերահսկում»

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

«Ոռոգման համակարգի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում ու պահանջվող կապիտալ ներդրումների գնահատում»

Ներտնտեսային ջրանցքներ- 12 հազ.կմ

Միջտնտեսային և II կարգի ջրանցքներ -2500կմ

Պոմպակայաններ-250 հատ փոքր,

Միջին և մեծ ջրամբարներ-70 հաա

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Տ»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ ¨ å³Ñ³ÝçíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõմ և աուդիտ

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

«ԿՆՃԲԾ-ԼՖ Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների անկախ տեխնիկական աուդիտ»

ՀՀ Տրանսպորտի, կապի և ՏՏ նախա-րարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների անկախ տեխնիկական աուդիտ

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

«Ութ ինքնահոս ոռոգման համակարգերի հեղինակային հսկողություն ոռոգման համակարգի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում»

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

ԵԶԲ

Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղու Գյումրի քաղաքի շրջանցիկ հատվածի գեոդեզիական աշխատանքներ

«Արցախճան» ՍՊԸ

Գեոդեզիական ուսումնասիրություն և աուդիտ

 1.  

KfW Զարգացման Բանկ

Ջրային кեսուրսների համապարփակ կառավարում, Ախուրյան գետ:

Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցման տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն և մանրամասն նախագծում

Գեոդեզիական ուսումնասիրություն-860 հա, Ծառայությունների մատուցում

Փորձագետների տրամադրում

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Աշխատանքային մանրամասն  նախագծում և մրցույթային փաստաթղթերի մշակում

 1.  

Ճապոնյաի կառավարություն JICA

ՀՀ Եղվարդի ոռոգման բարելավման ծրագրի գեոդեզիական աշխատանքներ, տեխնիկական իրավիճակի  ուսումնասիրություն և բարելավման նախագծային աշխատանքներ

 1. Տեղանքի հանութագրում
 2. Անավարտ ջրամբարի  ուսումնասիրություն և տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում

Սանյու Քոնսալթնս Ինք

Տեխնիկատնտեսական և գեոդեզիական ուսումնասիրություն

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

Մ1 Գյումրի-Բավրա 50կմ ճանապարհահատվածի անվտանգության գնահատում

«Արցախճան» ՍՊԸ

Անվտանգության աուդիտ

 1.  

«Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ

Երևան քաղաքի Բագրատունյանց 47/2 փողոցի բազմաբնակարան շենքի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկում

«Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

5 ավագ դպրոցների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

«Գիտության և կրթության նախարարության ԾԻԳ»

Շինարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 1.  

«Խ. Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

Ենթակառուցվածքների կարիքների գնահատում եվ տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում N57 հիմնական դպրոցի վերականգնման նպատակով

«Խ. Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

Գնահատում, տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում և աուդիտ

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

«Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստան սահմանի միջպետական ճանապարհի երթևեկելի հատվածի անվտանգության աուդիտ»

«Արցախճան» ՍՊԸ

Անվտանգության աուդիտ